Jump to content

Phím tắt trong Finder


hackinOS

86 xem

PHÍM TẮT TRONG FINDER

Dưới đây là danh sách các phím tắt hữu ích mà bạn có thể sử dụng khi sử dụng Mac Finder

Command + 1: Xem các mục dưới dạng biểu tượng..
Command + 2: Xem các mục dưới dạng danh sách.
Command + 3: Xem các mục dưới dạng cột.
Command + 4: Xem các mục dưới dạng phòng trưng bày.
Command + Click: Mở mục Sidebar trong cửa sổ.
Command + Click tiêu đề cửa sổ: Xem các thư mục chứa thư mục đang mở..
Command + Comma: Mở tùy chọn cho ứng dụng bạn đang sử dụng.
Command + Control + I: Lấy thông tin tóm tắt.
Command + Control + Up Arrow: Trở lại thư mục gốc (mở trong một cửa sổ mới).
Command + D:: Gấp đôi tập tin đang chọn.
Command + Double-click: Mở một thư mục trong một cửa sổ riêng.
Command + Up arrow: Trở lại thư mục gốc.
Command + Down Arrow: Mở tập tin hoặc ứng dụng được chọn.
Command + E: Gỡ bỏ (tập tin đã mount)
Command + H: Ẩn cửa sổ đang hoạt động.
Command + I: Lấy thông tin về tập tin.
Command + J: Hiển thị Options.
Command + K: Kết nối đến Server.
Command + L: Tạo ALIAS cho mục được chọn.
Command + Left Bracket ([): Quay lại thư mục trước.
Command + Right Bracket (]): Chuyển tới thư mục tiếp theo.
Command + N: Mở mới Finder.
Command + O: Mở mục được chọn.
Command + T: Hiển thị hoặc Ẩn TabBar khi một Tab đang mở trong cửa sổ Finder hiện tại.
Command + Option + A: Bỏ chọn tất cả các mục.
Command + Option + F: Chuyển đến trường tìm kiếm trong cửa sổ Spotlight đang mở.
Command + Option + H + M: Ẩn tất cả các cửa sổ trừ cửa sổ đang sử dụng và thu nhỏ nó.
Command + Option + H: Ẩn tất cả các cửa sổ trừ cửa sổ phía trước.
Command + Option + I: Truy cập File Inspector.
Command + Option + M: Thu nhỏ tất cả các cửa sổ đang mở cùng một lúc.
Command + Option + T: Hiển thị hoặc Ẩn Toolbar/Sidebar.
Command + Option + W: Đóng tất cả các cửa sổ đang mở.
Command + Option + Y: Trình chiếu các tập tin đã chọn.
Command + Option + dragging: Tạo ALIAS cho mục đang kéo.
Command + R:

  • Hiển thị tập tin gốc cho ALIAS đã chọn trong Finder.
  • Tải lại một trang trong khi sử dụng trình duyệt web hoặc ứng dụng Calendar.
  • Kiểm tra lại các bản cập nhật phần mềm khi cửa sổ Cập nhật phần mềm mở.

Command + Shift + A: Mở thư mục Applications.
Command + Shift + C:: Mở cửa sổ Computer trong Finder.
Command + Shift + D:: Mở thư mục Desktop.
Command + Shift + F: Tìm tên phù hợp trong SpotLight..
Command + Shift + G: Mở thư mục..
Command + Shift + H: Mở thư mục Home..
Command + Shift + I: Soạn một Email..
Command + Shift + K: Mở cửa sổ Network..
Command + Shift + N: Tạo mới thư mục.
Command + Shift + Option + Q: Lập tức đăng xuất.
Command + Shift + Q: Đăng xuất.
Command + Shift + Question Mark (?): Mở cửa sổ Help.
Command + Shift + T: Hiển thị TabBar.
Command + Shift + Tab: Duyệt qua các ứng dụng mà không cần chạm vào Trackpad.
Command + Shift + U: Mở thư mục Utilities.
Command + Shift + Up Arrow: Mở Computer Pane trong một cửa sổ Finder mới.
Command + T: Mở vị trí hiện tại trong Tab mới.
Command + Up Arrow: Mở thư mục chứa thư mục hiện tại.
Command + dragging: Di chuyển tập tin được chọn sang vị trí khác..
Command + F3: Hiển thị hoặc Ẩn tất cả cửa sổ đang mở..
F4: Mở Launchpad.
Control + F3: Hiển thị các cửa sổ ứng dụng đang mở..
Left Arrow (in List view): Đóng thư mục được chọn.
Right Arrow (in List view): Mở rộng một thư mục..
Option + Click the disclosure triangle (in List view): Mở tất cả các thư mục trong thư mục đã chọn..
Option + Double-click: Mở một thư mục trong một cửa sổ riêng, đóng cửa sổ hiện tại..
Option + Dragging: Sao chép tập tin đã kéo.
Option + Command + D:: Hiển thị hoặc Ẩn thanh Dock.
Option + Command + L: Mở thư mục Downloads.
Option + Command + N: Tạo một Smart Folder.
Option + Command + P: Ẩn hoặc Hiển thị đường dẫn trên trong cửa sổ Finder.
Option + Command + S: Ẩn hoặc Hiển thị Sidebar trên cửa sổ Finder..
Option + Command + T: Hiển thị hoặc Ẩn thanh Toolbar khi một Tab đang mở trong cửa sổ Finder hiện tại.
Option + Command + V: Di cuyển các tập tin trong Cliboard từ vị trí ban đầu đến vị trí hiện tại.
Option + Command + Y: Xem nhanh dạng Slideshow của tập tin được chọn.
Option + Command + dragging: Tạo ALIAS cho mục được kéo. Con trỏ thay đổi khi bạn kéo mục này.
Option + Click a disclosure triangle: Mở tất cả các thư mục trong thư mục đã chọn khi ở chế độ xem danh sách.
Spacebar/Command + Y: Mở xem nhanh.
Shift + Command + C:: Mở cửa sổ Computer.
Shift + Command + D:: Mở thư mục Desktop.
Shift + Command + F: Mở cửa sổ các tập tin đã xem gần đây, hiển thị tất cả các tập tin bạn đã xem hoặc thay đổi gần đây.
Shift + Command + G: Mở và đi tới Folder.
Shift + Command + H: Mở thư mục Home của User hiện tại.
Shift + Command + I: Mở iCloud Drive.
Shift + Command + K: Mở cửa sổ Network.
Shift + Command + N: Tạo thư mục mới.
Shift + Command + O: Mở thư mục Documents.
Shift + Command + P: Hiển thị hoặc Ẩn Preview Pane trong cửa sổ Finder.
Shift + Command + R: Mở cửa sổ AirDrop.
Shift + Command + T: Hiển thị hoặc Ẩn TabBar trong cửa sổ Finder.
Shift + Command + U: Mở thư mục Utilities.
Shift + Minimize Window: Thu nhỏ cửa sổ trong Slow Motion.

Bình luận


Recommended Comments

Không có bình luận nào để hiển thị.

×
×
  • Create New...